طراحی و برنامه نویسی

طراحی و برنامه نویسییکی از پایه ای ترین و مهم ترین بخش های تجارت الکترونیک درگاه تجارت الکترونیک است که به عبارت ساده تر وب سایت نامیده می شود.
طراحی وب سایت و پُرتال شرکت ، کاری تخصصی است که به طور خاص باید توسط متخصصین کامپیوتر و نرم افزار طراحی شود.

طراحی و برنامه نویسی سایت شما به دو حالت کلی امکان پذیر می باشد