مشاوره مالی بین المللی

مشاور مالی بین المللی

امور مالی بین الملل هر آن چیزی است که در نظام دریافت و پرداخت پولی در تجارت الکترونیک لازم است. به عبارت ساده تر هرگاه صحبت از پول به شکل ارز به میان می
آید فرآیند مالی بین الملل شکل می گیرد

شرکت راتا با بهره گیری از تجارب اعضای خود در این فرآیندها مشاوره ی لازم برای این امور را ارائه می دهد