حساب ارزی

حساب ارزی بین المللیحساب ارزی حسابی است که شما می توانید ارزهای سایر کشورها را در آن نگه داری کنید. در کشور عزیزمان بانک های بسیاری خدمات اینگونه حساب ها را ارائه می دهند اما با توجه به تحریم ها این حساب ها در داخل کشور قادر به مبادله ارز با بانک های اقصی نقاط دنیا ندارند. به همین دلیل افرادی که کسب و کار بین المللی دارند با مشکل دریافت و پرداخت های بین المللی مواجه اند.

شرکت راتا برای خدمت به این عزیزان می تواند حساب ارزی به نام خودتان برایتان افتتاح کند تا مشکلات دریافت و پرداخت بین المللی تا حدودی حل گردد.