پرداخت های شما

پرداخت های آنلاین شماسیستم های پرداخت مالی بین المللی مختلفی وجود دارد که هرکدام برای موارد خاصی مناسب است.

شرکت راتا این قابلیت را دارد که برای هر نوع پرداخت شما سیستم متناسب با آن را تعریف کند و پرداخت را انجام دهد و دیگر نیازی نخواهد بود که شما درگیر خاص آن شوید.