ارزش ها

ما همه عضو يک خانواده ايم و نقش منابع انساني را در بقاء و بهره وري شرکتمان به عنوان والاترين سرمايه باور داريم ما به نو آوري بها ميدهيم و خود را ملزم به بهبود مستمر در کار ميدانيم ما بر ضرورت وجود منطق اقتصادي و الکترونیک در تمامي اقدامات و فعاليتهاي خود واقفيم ما در حفظ و رعايت حقوق ذينفعان صادق هستيم