ماموریت شرکت

 

 

 

مديريت و سرمايه گذاري در شرکتها و فعاليتهاي اقتصادي در زمينه هاي توليدي و خدماتي مرتبط با پروژه هاي تجارت الکترونیک  داخل و خارج از کشور